Foto: Jordi Camprodon


El comitè d’experts del projecte Life Biorgest ha presentat les seves propostes per a fomentar la gestió forestal i la conservació de la biodiversitat, amb mecanismes d’incentivació a la propietat forestal per afavorir la integració de mesures enfocades a la millora de la biodiversitat en la gestió forestal.

 

Foto: Xavier Florensa

Entre les propostes, que volen ser referència a nivell estatal en aquest àmbit, destaca la creació d’un mercat voluntari de crèdits climàtics a Catalunya, que inclouen paràmetres de biodiversitat, carboni i aigua, i d’un registre de finques amb iniciatives de conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. Pel que fa al mercat de crèdits climàtics, aquest promourà les inversions d’empreses privades, en el marc de la seva responsabilitat social corporativa. Unes aportacions que suposaran una diversificació d’ingressos als silvicultors que gestionen els boscos, posant en valor els beneficis que aquesta gestió aporta a la societat; al mateix temps, el segell de crèdit climàtic facilitarà a les empreses una fórmula rigorosa per visibilitzar les seves aportacions a la millora de la biodiversitat.

De la seva banda, el nou registre de finques hauria de ser la base per reconèixer els compromisos de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat adquirits per les persones i entitats que formalitzen iniciatives de conservació als efectes que aquestes puguin optar a mesures de foment que promogui la Generalitat de Catalunya tals com subvencions, ajuts o beneficis fiscals, entre d’altres, en els termes que estableixi en cada cas la normativa aplicable.


El comitè d’experts del Life Biorgest aglutina especialistes de diferents regions de l’arc mediterrani, i, en aquest cas, s’ha reunit per debatre els criteris tècnics que els nous mecanismes d’incentivació haurien d’incorporar per incrementar la seva sostenibilitat ambiental i econòmica. 

En la seva última trobada també s’ha debatut la proposta d’impulsar la creació d’una nova línia específica d’ajuts econòmics per integrar, de forma voluntària, la millora de la biodiversitat en la gestió forestal sostenible i la creació de reserves forestals per preservar boscos madurs. I a banda, s’ha posat sobre la taula la necessitat d’assegurar la compensació a la propietat en els espais on l’aplicació de pràctiques silvícoles enfocades a la millora de la biodiversitat pugui ser obligatòria, per exemple en espais inclosos a la Xarxa Natura 2000.

Les conclusions d’aquest grup de treball seran importants per a determinar els criteris que s’aplicaran a cadascun d’aquests mecanismes d’incentivació, així com la seva regulació i els compromisos que assumeixen totes les parts implicades en el seu procés d’implantació.

El Life Biorgest està coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya i compta amb la participació del Centre de la Propietat Forestal (CPF), el CREAF, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i el Centre National de la Propriété Forestière (CRPF) d’Occitània, a França. D’aquesta manera, el projecte que compta amb el recolzament financer del programa LIFE de la Unió europea, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els propis socis, integra un equip pluridisciplinari de propietaris forestals, administració, científics i experts del món de la conservació i gestió forestal del bosc.