LIFE és l’instrument de suport financer als projectes ambientals i de conservació de la natura de la Unió Europea, que contribueix a la implementació, actualització i desenvolupament de polítiques i lleis mediambientals i climàtiques de la UE. Des de la seva creació el 1992, LIFE ha passat per diferents períodes de finançament. El període de finançament actual 2014-2020 té un pressupost de 3,4 mil milions d’€.

El programa LIFE es divideix en dos subprogrames, un per al medi ambient (que representa el 75% de la dotació financera global) i un altre per a l’acció climàtica (representant el 25% del sobre).

El subprograma per al medi ambient consta de tres components:

● Natura i biodiversitat

● Medi ambient i eficiència dels recursos

● Governança ambiental i informació

El projecte LIFE BIORGEST compta amb el suport financer de la Unió Europea a través del programa LIFE Natura i Biodiversitat. Aquest programa cofinança projectes de conservació de la natura, en particular a les àrees de biodiversitat, hàbitats i espècies, i inclou projectes de bones pràctiques, projectes pilot i de demostració que contribueixin a l’aplicació de les directives de la UE sobre aus i hàbitats, l’estratègia de biodiversitat de la UE al 2020, i el desenvolupament, implementació i gestió de la Xarxa Natura 2000.

https://ec.europa.eu/easme/en/life

La Xarxa Natura 2000 és la xarxa d’espais naturals protegits a escala de la Unió Europea establerta sota la Directiva d’Hàbitats de 1992. L’objectiu de la xarxa és assegurar la conservació a llarg termini dels espais naturals i les espècies més valuoses i amenaçades d’Europa. Es compon de Zones Especials de Conservació (ZEC), declarades pels Estats membres en relació amb la directiva d’hàbitats, i de Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), que es designen d’acord amb la Directiva 79/409 / CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres.

Natura 2000 no és un sistema de reserves naturals estrictes del que s’excloguin totes les activitats humanes. Si bé inclou reserves naturals estrictament protegides, l’enfocament de la conservació i l’ús sostenible de les àrees Natura 2000 és molt més ampli, sent la major part de la superfície de propietat privada. No obstant això, els Estats membres han de garantir que aquests espais es gestionen de manera sostenible, tant ecològica com econòmicament.