fotografia: Eudald Solà

Els principals resultats que s’esperen del projecte són:

  • 208 ha de rodals demostratius entre Catalunya (Espanya) i Occitània (França), en els quals s’aplica una gestió forestal innovadora per a la millora de la biodiversitat, a les 4 principals tipologies forestals mediterrànies: alzinars (Quercus ilex – HIC9340); pinedes de Pinus halepensis (HIC9540), rouredes submediterrànies de Q. humilis i de Q. faginea i Q. canariensis (HIC9240); i suredes (Q. suber – HIC9330 a Occitània), en diferents àmbits geogràfics. D’aquesta superfície, 48 ha corresponen a rodals de referència, seleccionats pel seu estat de maduresa per a ser destinats a dinàmica natural.
  • Els models de gestió implementats milloren els indicadors de biodiversitat i redueixen la competència i l’estrès hídric, augmentant el creixement i vitalitat de les masses, així com la seva resiliència, afavorint la seva adaptació al canvi climàtic.
  • Desenvolupament de mesures de compensació silvo-ambiental, incloent una metodologia de càlcul de l’impacte econòmic i el desenvolupament de mecanismes de compensació i finançament d’aquesta.
  • Desenvolupament d’eines i indicadors per integrar la promoció de la biodiversitat en la gestió forestal: desenvolupament d’un Índex de Biodiversitat Potencial per a boscos mediterranis i preparació de 6 guies tècniques i 6 articles tecnicocientífics per promoure l’adopció d’aquestes pràctiques.
  • Noves eines i models transferits al sector forestal per aplicar una nova gestió que afavoreixi la conservació d’aquests hàbitats: incorporació en 3 normatives, instruments de planificació i gestió forestal a Catalunya; i almenys 350 participants en les activitats: cursos d’especialització, jornades i aules de transferència, activitats de networking i seminari final.
  • Increment de la sensibilització dels propietaris i gestors forestals i del públic en general sobre la problemàtica tractada i les solucions aportades pel projecte.