Els socis que formen part d’aquest projecte, amb el Consorci Forestal de Catalunya com a coordinador, són:

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) és una associació de propietaris forestals que té entre els seus objectius la promoció i divulgació de la gestió forestal sostenible així com el suport tècnic als propietaris forestals-silvicultors. Els més de 70 anys d’experiència li han permès treballar en diversos camps, entre els quals s’inclou la promoció de la biodiversitat en els boscos de Catalunya. Entre les activitats i funcions relacionades amb el projecte destaquen: col·laboració amb CPF i CTFC en la redacció de les ORGEST utilitzades en el projecte; organització de jornades en matèria de biodiversitat en el marc de les Jornades Tècniques Silvícoles que organitza cada any el CFC; membre del Consell de Protecció de la Natura de Catalunya; membre de la Comissió consultiva de diferents espais protegits (Parc del Montnegre-Corredor i Parc Natural del Montseny) amb la qual cosa té una participació activa en el desenvolupament dels Plans especials respectius; participació directa en el Consell Rector i el Comitè Tècnic del CPF (organisme públic responsable de la revisió i aprovació dels Instruments d’Ordenació Forestal); membre del Consorci de les Gavarres (entitat gestora de l’espai natural Les Gavarres). Cal destacar també que el CFC ha participat activament en l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya.

www.forestal.cat

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) té per missió contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, mitjançant la investigació, la formació i la transferència de tecnologia i coneixement a la societat. En aquest context, l’activitat que es porta a terme al CTFC està orientada a resoldre problemes relacionats amb la gestió d’ecosistemes i la interacció dels recursos naturals amb la societat, amb l’objectiu de millorar la riquesa i el benestar de les persones i la sostenibilitat del medi natural en el context de canvi global actual. Aquesta orientació es tradueix en el retorn dels resultats de l’activitat a la societat. Els continguts de la seva activitat s’articulen al voltant de tres programes de treball (Funcionament d’ecosistemes agroforestals, Gestió multifuncional del medi natural, i Governança i socioeconomia del medi rural), en els quals s’emmarquen les diferents línies d’investigació que es desenvolupen a la institució.

www.ctfc.cat

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) és un organisme públic amb autonomia pròpia que integra totes les competències de l’administració sobre els boscos privats ordenats de Catalunya. Es va crear amb l’objectiu d’unificar i racionalitzar l’acció administrativa d’ordenació i control de les actuacions en els terrenys forestals privats, amb la finalitat última de fomentar la gestió forestal sostenible. Les competències inclouen des de regular, gestionar i donar suport a les finques de propietat privada de Catalunya, a participar en l’elaboració de la planificació forestal i divulgació de mètodes de silvicultura sostenible. Des del 2004 el CPF disposa d’un Pla d’Innovació i Transferència de Tecnologia (PITT), que té com a objectiu transferir els resultats de la recerca forestal a silvicultors i gestors perquè puguin adoptar-los en la seva pràctica habitual. Aquest pla inclou la direcció i finançament de projectes, i especialment l’organització i execució d’activitats de transferència: jornades tècniques, cursos formatius, publicacions tècniques i de divulgació. El PITT inclou accions bàsiques i de difusió i, dins d’aquestes, l’estudi i transferència dels models multifuncionals ORGEST, que integren la millora de l’aprofitament forestal amb la prevenció d’incendis forestals, alhora que milloren la disponibilitat hídrica, la fixació de carboni i la biodiversitat. Aquests models de gestió van ser elaborats al costat del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) per a les principals tipologies forestals de Catalunya.

www.gencat.cat/cpf

El principal objectiu del CREAF és generar coneixement i crear noves eines metodològiques en el camp de l’ecologia terrestre, amb especial èmfasi en l’ecologia forestal, per tal de millorar la planificació i gestió del medi ambient a les zones rurals i urbanes. Això s’aconsegueix a través de: A) La investigació bàsica de primera classe, innovadora. CREAF és un centre d’excel·lència a nivell nacional i internacional. B) Investigació aplicada, especialment en el camp de la silvicultura. Aquesta investigació contribueix a la gestió sostenible i la conservació dels recursos i ecosistemes forestals. C) Desenvolupament d’eines metodològiques i conceptuals. Aquestes eines estan dissenyades per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió del medi ambient. D) La transferència i difusió del coneixement. CREAF transfereix coneixements científics i tecnològics a través de cursos de formació, treballs de consultoria i de diferents tipus de publicacions.

Les activitats del CREAF inclouen la investigació sobre la biodiversitat, dinàmiques i funcions que té com a objectiu: augmentar el coneixement global dels mecanismes que generen i mantenen la biodiversitat i els mecanismes de funcionament dels ecosistemes terrestres, en particular els boscos; l’anàlisi dels patrons territorials que caracteritzen la biodiversitat i l’estructura; i l’estudi dels factors que l’amenacen.

 

www.creaf.cat

El Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) presta a França els seus serveis als propietaris forestals. A França s’estima que hi ha aproximadament 15 milions d’hectàrees forestals i aproximadament el 75% són privades. El CNPF presta els seus serveis als propietaris dels boscos i a més disposa d’un institut tècnic on es desenvolupen importants investigacions en l’àmbit forestal. Al mateix temps, el CNPF es distribueix pel conjunt de França amb 11 centres regionals denominats CRPF. Per al desenvolupament d’aquest projecte, es compta amb l’Institute for forest development (IDF). En aquest Institut es treballa en línies d’investigació per contribuir al coneixement de la gestió forestal sostenible en el context de canvi climàtic a nivell mundial. A més, es treballa en biodiversitat, autoecologia d’espècies, balanç hídric, gestió forestal sostenible a través de l’estudi de noves tècniques silvícoles, contribució dels boscos al segrest de carboni, etc. En particular, s’ha desenvolupat un indicador de biodiversitat (Index of Biodiversity Potential, IBP) utilitzat a França i als països veïns (Bèlgica, Suïssa, Alemanya) per diagnosticar la biodiversitat en els boscos privats.

www.cnpf.fr

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una entitat paraigua creada com a ONG el 2003 i declarada d’utilitat pública (27665) el 2006. Els seus 160 membres (juliol de 2017) són fundacions, associacions, ajuntaments, consorcis, centres d’investigació i universitats, dedicades a la conservació de la biodiversitat, el patrimoni natural i el paisatge.

La XCN promou la custòdia del territori com un mecanisme per a la conservació i restauració del patrimoni natural i del paisatge, com a part de l’estratègia global per a la conservació de la natura. Treballa en diferents línies: capacitació i reforç de les entitats de custòdia, recerca i projectes pilot, desenvolupament de mecanismes legals i financers per assegurar compromisos de conservació a llarg termini, col·laboració amb actors públics i privats, formació general i específica, promoció de la participació ciutadana i comunicació i difusió.

La XCN treballa principalment a Catalunya i la Mediterrània occidental. Des de la seva creació, ha aconseguit alguns èxits importants: la incorporació del concepte de custòdia del territori en la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat espanyola o la regulació dels contractes de custòdia en el Codi Civil de Catalunya (primer cop a Europa).

www.xct.cat