L’objectiu principal del projecte és millorar la biodiversitat del bosc mediterrani mitjançant la integració de mesures específiques i pràctiques innovadores en els instruments de planificació i gestió forestal, i mitjançant nous mecanismes de finançament i compensació. D’aquesta manera es pretén fer compatible la millora de la biodiversitat amb la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal, garantint la persistència de les masses i la seva adaptació al canvi climàtic.

Els objectius específics del projecte són, a partir de l’ús de models innovadors de gestió:

  1. Millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis més representatius (pinedes i masses de Quercus), compatibilitzant els seus valors ambientals i socioeconòmics i promovent la seva capacitat d’adaptació al canvi climàtic.
  2. Demostrar l’aplicabilitat de les mesures de gestió forestal innovadores mitjançant actuacions sobre el terreny, l’efecte de les quals és caracteritzat en detall durant el projecte.
  3. Desenvolupar noves mesures per a la promoció de la biodiversitat forestal: (i) manuals i models de gestió forestal, incloent conceptes de silvicultura propera a la naturalesa i criteris per a preparar i establir àrees en evolució natural; (ii) desenvolupament i adaptació d’un Índex de Biodiversitat Potencial adaptat al bosc mediterrani, que permeti avaluar el seu estat de conservació i plantejar mesures per a la seva millora.
  4. Desenvolupar mecanismes innovadors de finançament (incloent mètodes de quantificació i eines per a la custòdia del territori) que permetin retribuir la propietat forestal per la pèrdua d’ingressos causada per l’aplicació de pràctiques de promoció de la biodiversitat.
  5. Integrar les mesures desenvolupades en les polítiques i normatives regionals que regeixen la gestió del bosc mediterrani: (i) planificació territorial i sectorial; (ii) instruments d’ordenació forestal; (iii) directrius de gestió forestal sostenible.
  6. Transferir les tècniques, indicadors i mesures desenvolupades als principals agents implicats en la gestió forestal (propietat, gestors, administració forestal, empreses) per promoure la seva adopció.
  7. Difondre els resultats als actors específics i sensibilitzar la societat sobre la importància de millorar la biodiversitat amb una gestió forestal sostenible i multifuncional que eviti l’abandonament rural i promogui boscos vitals capaços de generar serveis ecosistèmics (productes renovables, lleure, paisatge, protecció de sòls i aigües, emmagatzematge de carboni) i d’albergar un ecosistema resilient i divers.