El projecte proposa 33 accions demostratives a desenvolupar en hàbitats forestals mediterranis d’interès comunitari inclosos a la Xarxa Natura 2000 de Catalunya (NE Espanya) i Occitània (SE França).

A cadascuna d’aquestes àrees es farà un diagnòstic inicial, i es realitzaran diferents intervencions silvícoles que integrin mesures de millora de la biodiversitat.

Concretament, el projecte LIFE BIORGEST contempla les següents accions:

  • Accions preparatòries: Reunions amb els propietaris dels rodals seleccionats i signatura d’acords d’actuació; definició i harmonització dels indicadors de biodiversitat de referència; diagnòstic inicial de cada rodal, disseny de les mesures de conservació i intervencions silvícoles; i anàlisi de mecanismes innovadors de finançament.
  • Una acció de compensació als propietaris dels terrenys, en concepte de drets d’ús.
  • Accions de conservació: Models innovadors de gestió per a la millora de la biodiversitat i per a la preparació cap a una dinàmica natural en boscos mediterranis dominats per Quercus ilex, Quercus humilis/faginea i Pinus halepensis; Aplicació de l’Índex de Biodiversitat Potencial i de mesures específiques de conservació; i Integració de mesures de promoció de la biodiversitat a les normatives i polítiques que regeixen la gestió dels boscos mediterranis.
  • Accions de seguiment de l’impacte del projecte: Creació d’un comitè assessor d’experts; avaluació de les àrees intervingudes i les seleccionades per a dinàmica natural des del punt de vista silvícola, de la biodiversitat i d’altres funcions ecosistèmiques; avaluació socioeconòmica del projecte així com de progrés del mateix; i valoració econòmica de la implementació de les mesures per a la millora de la biodiversitat i disseny de mecanismes de compensació a la propietat.
  • Accions de comunicació i difusió, especialment les de transferència de coneixement i tecnologia: Es tracta d’accions dirigides a diversos públics objectiu (propietat, tècnics i gestors, administració, polítics locals i societat en general), a nivell local, regional, nacional i internacional. Per a això es preveu: creació de pàgina web; disseny i edició de fulletons divulgatius, roll-ups, memòries USB i panells informatius; realització de jornades i comunicacions en congressos sectorials; edició d’un vídeo divulgatiu; redacció d’articles i edició de documents tècnics.
  • Accions de gestió i seguiment: Aquestes accions pretenen assegurar l’adequat desenvolupament del projecte a nivell tècnic, administratiu i financer.

Calendari:

Inici del projecte: 01/10/2018

Final del projecte: 30/09/2023