El projecte LIFE BIORGEST es desenvolupa a Catalunya (NE Espanya) i Occitània (ES França) i comprèn els Hàbitats forestals d’Interès Comunitari (HIC) més estesos i representatius de la regió mediterrània d’Europa occidental: boscos (purs i mixtos) d’alzina, roures de climes subhumits, pinedes i suredes.

Catalunya presenta una superfície de bosc de 1.318.000 ha (42% del territori), i d’aquesta el 50% correspon a les formacions en què es porta a terme el projecte (alzinars, pinedes mediterrànies de Pinus halepensis, rouredes submediterrànies de Quercus humilis, Q. faginea i Q. Canariensis, i suredes). Aquestes formacions també són de gran rellevància a Occitània, ocupant 527.000 ha (el 88% de la superfície forestal).

En relació a aquest tipus de formacions, hi ha un consens general pel qual, en el context d’abandonament d’usos del bosc i abundància de masses joves, coetànies i de bosc menut (bosc de rebrot), la gestió forestal és clau per incrementar l’estat de conservació favorable, és a dir, boscos amb densitats i estructures heterogènies i amb proporcions adequades de rodals en diferents estats de desenvolupament i que afavoreixin la connectivitat. Aquesta gestió és, a més, essencial per a la protecció enfront dels grans incendis forestals i altres pertorbacions i per garantir la provisió sostenible dels serveis ecosistèmics.

En l’àmbit del projecte existeixen models àmpliament coneguts i utilitzats de gestió sostenible i multifuncional dels espais forestals, com ara els models ORGEST a Catalunya, models de silvicultura pròxima a la naturalesa, Directrius de Gestió franceses, etc. No obstant, l’èmfasi d’aquests models i orientacions de gestió solen tenir com a objectiu prevalent la producció de fusta o altres productes forestals no fusters, la protecció física del sòl, la millora de la vitalitat i la prevenció d’incendis. Encara que aquests models de gestió també integren alguns criteris de conservació de la biodiversitat i codis de bones pràctiques per a la correcta implementació de la gestió, habitualment no tenen com a objectiu preferent la conservació de la biodiversitat, relegant aquest criteri a un segon pla.

Per desenvolupar criteris de gestió forestal mediterrània que contemplin la millora de la biodiversitat com a objectiu prevalent, calen indicadors de maduresa i de complexitat estructural que es relacionin amb la biodiversitat i especialment amb la fauna especialista forestal. I per això fan falta boscos de referència on es coneguin les dinàmiques naturals, que ajudin a determinar quins poden ser els valors objectiu per a diferents indicadors (fusta morta en peu i en sòl, presència d’arbres grans, cavitats, etc.) i serveixin de base per a la presa de decisions a nivell de gestió.

En aquest sentit, el LIFE BIORGEST té com a repte generar prescripcions tècniques molt més completes i integradores per a la incorporació de la conservació de la biodiversitat en la gestió multifuncional, d’una forma que no ha estat abordada fins a la data a la regió. A més, el projecte inclou la implementació de nous mecanismes de finançament i compensació.