Accions preparatòries

A1. Reunions amb propietaris, redacció i signatura d’acords

A2. Definició dels indicadors de biodiversitat de referència

A3. Posada a punt d’un Índex de Biodiversitat Potencial: l’IBPMed-Catalunya

A4. Diagnòstic inicial dels rodals d’actuació i dels rodals a evolució natural: caracterització i cartografia

A5. Disseny de les mesures de conservació i intervencions silvícoles, redacció de plecs de condicions i tramitació de permisos administratius

A6. Anàlisi de mecanismes innovadors de finançament (directes i indirectes) i models contractuals amb la propietat per integrar la millora de la biodiversitat en la gestió forestal sostenible

 

Compra/arrendament de pagament de terres i/o compensacions por drets d’ús

B1. Compensació als propietaris

 

Accions de conservació

C1. Implementació de models de gestió per a la millora de la biodiversitat en boscos mediterranis gestionats, dominats per Quercus ilex

C2. Implementació de models de gestió per a la millora de la biodiversitat en boscos mediterranis gestionats, dominats per Pinus halepensis

C3. Implementació de models de gestió per a la millora de la biodiversitat en boscos mediterranis gestionats, dominats per Quercus humilis, Quercus faginea i Quercus canariensis

C4. Implementació de models de gestió per a la preparació cap a una dinàmica natural

C5. Implementació de mesures de conservació en rodals amb gestió productiva de la Xarxa Natura 2000, identificades mitjançant aplicació de l’IBPMed-Catalunya.

C6. Integració de les mesures per a la millora de la biodiversitat en la política i normativa que afecta la gestió dels boscos mediterranis

 

Accions de seguiment de l’impacte de les accions del projecte

D1. Creació i funcionament del Comitè Assessor d’Experts

D2. Avaluació silvícola de les actuacions

D3. Avaluació dels indicadors de biodiversitat

D4. Avaluació de les funcions ecosistèmiques

D5. Avaluació socioeconòmica del projecte

D6. Seguiment del progrés del projecte i dels indicadors clau LIFE

D7. Valoració econòmica de la implementació de les mesures per a la millora de la biodiversitat i disseny de mecanismes de compensació a la propietat

 

Accions de comunicació i difusió dels resultats

E1. Disseny del logotip, imatge corporativa i realització del Pla de Comunicació.

E2. Difusió general del projecte: materials de difusió, web del projecte, informe layman, panells informatius i newsletters

E3. Networking i activitats d’intercanvi amb altres projectes i organismes

E4. Foment de la replicabilitat i transferibilitat dels models de gestió innovadors

E5. Comunicació i difusió a mitjans de comunicació

E6. Preparació d’articles tècnics i presentació del projecte a conferències i congressos tècnics

E7. Edició de documents tècnics per transferència

E8. Edició d’un vídeo divulgatiu

 

Accions de gestió i seguiment

F1. Gestió i coordinació del projecte

F2. Reunions de funcionament del projecte

F3. Seguiment administratiu i financer

F4. Elaboració de l’Informe “After-LIFE Plan”