A1. Reunions amb propietaris, redacció i signatura d’acords

Signatura de convenis amb els propietaris dels rodals seleccionats

A2. Definició dels indicadors de biodiversitat de referència

Revisió bibliogràfica sobre indicadors per a l’avaluació de la naturalitat i biodiversitat dels ecosistemes forestals

Proposta d’indicadors de biodiversitat supervisada pel Comitè d’Experts

A3. Posada a punt d’un Índex de Biodiversitat Potencial: el IBPMed-Cataluña

IBP Cat v2.0 preparat

IBP Cat v2.1 preparat

A4. Diagnòstic inicial dels rodals d’actuació i dels rodals a evolució natural: Caracterització i cartografia

Delimitació dels rodals del projecte

Creació d’una cartografia SIG

Elaboració d’un protocol per a realitzar els inventaris pericials

Processament de la informació

A5. Disseny de les mesures de conservació i intervencions silvícoles, redacció de plecs de condicions i tramitació de permisos administratius

Disseny de les actuacions silvícoles a realitzar

Redacció dels plecs de condicions per a la realització i contractació dels treballs forestals

Tramitació de les sol·licituds d’autorització a l’administració forestal competent

Selecció d’empreses de treballs forestals

A6. Anàlisi de mecanismes innovadors de finançament (directes e indirectes) i models contractuals amb la propietat per a integrar la millora de la biodiversitat en la gestió forestal sostenible

Recopilació dels principals mecanismes innovadors de finançament, incentius i mecanismes contractuals

Document d’anàlisi dels diferents models de custòdia del territori i recomanacions per al desenvolupament d’altres mecanismes contractuals