D.1 Creació i funcionament del Comitè Assessor d’Experts

D1.1 Comitè d’experts en integració de la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal

Reunió per a l’avaluació del progrés del projecte i discussió dels resultats parcials

Reunió per a l’avaluació dels resultats disponibles i participació en la concepció de les guies tècniques i els documents de disseminació

D 1.2 Creació del Comitè Internacional de Experts de validació de l’IBP

Reunió per a la validació de l’IBP v3.0

Posada en comú dels resultats i agenda Post-Life

D.2 Avaluació silvícola de les actuacions

Protocols de seguiment per a les accions C1, C2, C3 y C4

Instal·lació de les parcel·les de seguiment

Anàlisi de les dades obtingudes dels inventaris anteriors a les actuacions

Caracterització silvícola (silvo-dasomètrica + IBPC v3.0) dels rodals 3 anys després dels treballs forestals

Anàlisi de les dades obtingudes dels inventaris realitzats 3 anys després de les actuacions

Informe del seguiment i avaluació de les accions

D.3 Avaluació dels indicadors de biodiversitat

Mostreig de variables estructurals i de caracterització de la biodiversitat (indicadors definits a l’acció A2)

Just abans de les actuacions

Just després de les actuacions

L’últim any del projecte

Informe del mostreig de camp + base de dades amb els resultats d’indicadors de biodiversitat de les 3 campanyes

Informe final: “Efectes sobre els indicadors de biodiversitat segons l’hàbitat i el model de gestió”

D.4 Avaluació de les funcions ecosistèmiques

Mostreig de variables per a avaluar els serveis ecosistèmics

Just abans de les actuacions

Just després de les actuacions

L’últim any del projecte

Informe final: “Efectes sobre els serveis ecosistèmics segons tipus de gestió i hàbitat”

D.5 Avaluació socioeconòmica del projecte

Disseny del sistema d’indicadors

Realització d’enquestes a l’inici del projecte (primera avaluació)

Realització d’enquestes al final del projecte

Avaluació comparativa de resultats amb el primer any

Informe: “Avaluació de l’impacte socioeconòmic del projecte”

D.6 Seguiment del progrés del projecte i dels Indicadors Clau LIFE

D.7 Valoració econòmica de la implementació de les mesures per a la millora de la biodiversitat i disseny de mecanismes de compensació a la propietat

Disseny de la metodologia de valoració a seguir

Informe de la valoració econòmica de la implementació de les mesures per a la millora de la biodiversitat i disseny de mecanismes de compensació a la propietat