El projecte disposa d’una important contribució financera del programa LIFE de la Comissió Europea, i compta a més amb els següents cofinançadors:

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural – Departament de Territori i Sostenibilitat – Generalitat de Catalunya

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural té entre les seves competències les de:

  • Impulsar un desenvolupament sostenible de Catalunya i la incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament sostenible.
  • Formular la planificació estratègica, les directrius i les propostes normatives sobre les polítiques de biodiversitat i medi natural, al costat de l’avaluació i el seguiment de les mateixes.
  • Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d’espais naturals protegits de Catalunya; formular i tramitar els instruments de planificació i de gestió integral d’aquests espais, de la connectivitat ecològica, i de la protecció dels hàbitats, de les espècies i del patrimoni geològic.
  • Promoure la custòdia del territori a Catalunya.

 

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi – DARP – Generalitat de Catalunya

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, té entre les seves funcions les de:

  • Formular directrius relatives a la conservació, protecció i gestió del patrimoni forestal, i assumir, quan sigui necessari, la restauració i millora dels ecosistemes de Catalunya.
  • Aprovar els plans de millora per al desenvolupament de l’activitat forestal, i potenciar la gestió forestal i l’aprofitament sostenible dels recursos forestals.
  • Elaborar les propostes de normativa corresponents a la gestió forestal.
  • Formular plans i activitats dirigides a l’educació i formació ambiental, en l’àmbit de les competències de la Direcció General.
  • Exercir l’adequada representació davant de l’Administració de l’Estat i, sota la coordinació de la Secretaria d’Afers Exteriors, davant de les institucions de la Unió Europea i les organitzacions internacionals.